Vedtægter

Foreningen Haver til Maver

Navn og formål

Foreningens navn er ’Haver til Maver’.

Foreningens formål er at styrke børn og unges fortrolighed med og forståelse for madens vej fra jord til bord, for naturen, for økologi og bæredygtighed, for madkvalitet og for en sund levevis.

Foreningen kan engagere sig lokalt, nationalt og internationalt og danne underorganisationer over hele verden med og uden selvstændige bestyrelser. Foreningen kan samarbejde med andre organisationer efter retningslinjer fastsat af Haver til Mavers bestyrelse. Foreningen kan lade dele af sit arbejde udføre i selvstændige juridiske enheder, herunder i erhvervsdrivende fonde.

Foreningen kan ikke indtage politiske eller religiøse standpunkter. Det samme gælder dens medlemmer på foreningens vegne.

 

Medlemmer

Medlemmer udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling.

Medlemmer indplaceres i følgende medlemskategorier på baggrund af regler fastsat af bestyrelsen.

 • Lokale foreninger eller organisationer, der driver skolehaver efter Haver til Maver-programmet.
 • Kommuner, hvor driften af det lokale skolehavetilbud varetages af Haver til Maver eller, hvor foreningen som minimum har en økonomisk samarbejdsaftale.
 • Enkeltpersoner anbefalet af bestyrelsen.

Medlemmer kan være en repræsentant for den enkelte private skolehave eller den kommunale forvaltning, skole eller som er central aktør omkring den lokale skolehave. Der kan være flere medlemmer af Haver til Maver inden for geografien af den enkelte kommune.

Medlemsskabet reguleres af en samarbejdsaftale mellem den enkelte skolehave og foreningen Haver til Maver.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab eller som handler til skade for foreningen.

Som støttemedlemmer uden stemmeret ved generalforsamling kan optages enkeltpersoner, der støtter foreningens formål.

Ansøgning om medlemskab kan ske via www.havertilmaver.dk og en efterfølgende indbetaling af kontingent.

Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen. Der sker ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent uanset, hvornår udmeldelsen sker.

 

Økonomisk grundlag 

Haver til Mavers økonomiske grundlag skabes gennem salg af ydelser, bevillinger fra fonde, medlemskontingenter, offentlige midler eller puljer, donationer, m.v.

Haver til Maver kan drive erhvervsmæssig virksomhed så længe salget af ydelser bidrager til foreningens almennyttige formål.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling indkaldelse af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelsen udsendes elektronisk til foreningens medlemmer og offentliggøres på www.havertilmaver.dk. Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Opløsning af foreningen træffes dog ved kvalificeret flertal, jf. § 11. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis det begæres af blot én af mødedeltagerne. Hvert medlem har 1 stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kontingentrestanter har ingen stemmeret.

 

Den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Forelæggelse af review af regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Valg af revisor for 1 år
 • Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 1/3 af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

 

Bestyrelse

Foreningens overordnede strategiske ledelse forestås af bestyrelsen. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger en formand.

Bestyrelsen består af max. 7 medlemmer, hvoraf 3 vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de til enhver tid nødvendige komplementære kompetencer, der modsvarer organisationens behov, udpege 4 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes således af:

 • Op til 3 kandidater, der vælges af medlemmerne.
 • Op til 4 medlemmer, der udpeges af den siddende bestyrelse forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode.

 

Bestyrelsens virke

Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsens formand indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Det tilstræbes at afholde 4 ordinære bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder elektronisk tilstedeværelse. Beslutninger kan også træffes på skriftligt grundlag (e-mail) eller telefonmøder efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Daglig ledelse

Til støtte for foreningens arbejde ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren ansætter det øvrige personale, i overensstemmelse med det af bestyrelsen godkendte budget.

Direktørens arbejdsopgaver og bemyndigelse fastlægges i en funktions- og stillingsbeskrivelse, der løbende opdateres.

 

Kontingent

Minimumskontingent og betalingsvilkårene fastlægges af bestyrelsen for hver medlemskategori. Direktøren kan på dette grundlag vælge at udfærdige særlige medlemspakker, hvor der på frivillig basis både kan indgå særlige ydelser, et højere frivilligt kontingent og eventuelle støttebeløb.

 

Opløsning

Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for.

Likvidationsprovenu ved opløsning skal tilfalde en anden forening med videre, som er hjemmehørende i Danmark, eller i et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål svarende til det i 1.3. nævnte.

 

Tegningsret og hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og direktøren i forening, eller af formanden og et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes Foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura til direktøren.

 

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Review af regnskabet foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 

Eksklusion af medlemmer

Et medlem der er i kontingentrestance slettes af medlemslisten. Genindmeldelse kan finde sted ved betaling af restancen.

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod dennes formål og retningslinjer.

Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet.